top of page

Adatkezelési tájékozaató

Adatkezelési tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében az alábbiakban tájékoztatom személyes adatainak kezeléséről és az adatkezeléssel összefüggő jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Az adatkezelő neve: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (címe:1082 Budapest, Baross utca 63-67.)
központi telefonszáma: 459-2100
e-mail címe: hivatal@jozsefvaros.hu, 

Az adatkezelő neve: Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (címe:1082 Budapest, Baross utca 63-67.)
központi telefonszáma: 459-2287
e-mail címe: info@rev8.hu,

Az adatkezelő neve: Mindspace Nonprofit Kft. (címe: 9026 Győr, Hédervár u. 49.)
központi telefonszáma: 20/ 5274011
e-mail címe: vargacili@gmail.com

Az adatkezelés célja: „Csarnok Negyed Program - DériM projekt – A negyed főutcája” projekt közösségi tervezése.


Az adatkezelés jogalapja: az érintettre vonatkozó adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig (Infotv. 4.§ (2)). 

A kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe, "Csarnok Negyed Program - DériM projekt – A negyed főutcája” projekt közösségi tervezésével kapcsolatos ismeret, vélemény.

A kezelt adatok továbbítása, közlése: az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően történik. Az adatkezelő nem módosítja a személyes adatokat, nem teszi közzé és nem továbbítja harmadik személynek, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik.

Az adatkezelés módja: Az adatkezelő nem végez semmilyen műveletet a személyes adatokkal, kivéve azok tárolását a szerverén. 

Az adatbiztonság biztosítása a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal adatkezeléséről, és adatbiztonságáról és közérdekű adatszolgáltatásáról szóló szabályzatban, valamint az Informatikai Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint történik.


Az adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Sengel Éva
telefonszáma: 459-2540
e-mail címe: adatvedelem@jozsefvaros.hu
 

 

A tájékoztatóban előforduló fogalmak:

 

Adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.
 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

Az adatok hordozhatóságához való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérje a személyes adatainak adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

Érintett: bármely természetes személy, aki az adatai megadása mellett a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzattal vagy az Adatkezelővel kapcsolatba lép, vagy jogviszonyban áll, különösen az ügyfél, a panaszos, a közérdekű bejelentő, a közérdekű adatigénylő, a jogi személy kapcsolattartója, a hírlevélre feliratkozó;

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, akinek közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés alapján azonossága megállapítható.

 

 

Az Érintett jogai és érvényesítésük

 

1. Az Érintett kérésére az Adatkezelő az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást nyújt az adatkezeléssel összefüggő tényekről.

 

2. Az Érintett a személyes adatait tartalmazó nyilvántartásba – kérésére – betekinthet, kérelmére személyes adatait és azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátja.

 

3. Az Érintett jogosult kérni személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítő nyilatkozat útján azok kiegészítését.

 

4.  Írásbeli kérésre az Adatkezelő – ha annak jogszabályi feltételei fennállnak – törli az Érintettre vonatkozó személyes adatokat.

 

5. Az Érintett írásban kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

  • vitatja a személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett  igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

6. Az Érintett jogosult tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen. Amennyiben tiltakozik az adatkezelés ellen, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

7. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adatok hordozhatóságához való jog) anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

a) az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul, és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Érintett az adathordozhatóság jogával két feltétel együttes fennállása esetén élhet.

 

8. Az Érintett az  adatvédelmi hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az Adatkezelő az  1-5. pontokban meghatározott jogainak érvényesítését  korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja.

Az eljárás lefolytatására jogosult: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;

postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.;

telefonszám: +36 (1) 391-1400;

fax szám: +36 (1) 391-1410;

e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu;

 

9. Az Érintett kérelmezheti az adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

 

10. Az Érintett jogorvoslatért az illetékes bírósághoz fordulhat az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen, ha megítélése szerint az Adatkezelő illetve az általa megbízott adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

bottom of page